Privacy Policy

Privacyverklaring

WEBSITE: De website www.drutenloop.nl is de officiële website van de Stichting Drutenloop gevestigd te Druten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 54611733 hierna te noemen: “de Stichting”.

Op deze website vindt u alle nieuws en informatie over de jaarlijks door de Stichting te organiseren Drutenloop. De website www.drutenloop.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan de Stichting hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De Stichting kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

COPYRIGHT:

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt via internet, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Stichting.

Evenmin is het toegestaan publicaties en beeldmateriaal aan te wenden voor publicaties op schrift anders dan de officiële organen van de Stichting. De Stichting behoudt zich het exclusieve recht van copyright voor op al door haar gepubliceerde artikelen met inbegrip van door haar opgemaakt en vastgelegd beeldmateriaal.

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website of op welke manier en in welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Indien het bestuur van de Stichting u schriftelijke toestemming heeft verleend tot het plaatsen van het door u gevraagde materiaal, dan is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden. De Stichting is gerechtigd bij ongeoorloofd gebruik, diefstal of misbruik van haar copyright, in de ruimste zin van het woord, schadevergoeding te vorderen. De (gerechtelijke) kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn altijd voor rekening van de overtreder.

AANSPRAKELIJKHEID:

De Stichting Drutenloop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het downloaden van artikelen, foto’s en dergelijke die op deze website worden gepubliceerd.

Schade voortvloeiende uit overeenkomsten, geschillen, reclame-uitingen en/of andere soorten schade die de bezoeker ondervindt dan wel treft op/door de website www.drutenloop.nl , kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van de Stichting.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit de website www.drutenloop.nl gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden; wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

PRIVACYSTATEMENT: Gegevens van bezoekers aan de website www.drutenloop.nl kunnen worden vastgelegd voor het verkrijgen van statistieken en soortgelijke informatie. Deze gegevens zijn nimmer te herleiden tot de bezoeker van deze website, anders dan aangegeven. Voor het overige legt de Stichting geen privacy gevoelige informatie vast tenzij dit uitdrukkelijk vooraf aangekondigd wordt. Het vastleggen van gegevens leidt nimmer tot verstrekking van deze gegevens aan derden.

Tijdens het evenement worden diverse foto’s en video-opnames gemaakt door ons, maar ook door derden die door de organisatie daarvoor zijn aangesteld. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van deze foto’s of opnames, meld dit dan via info@drutenloop.nl

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS:

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@drutenloop.nl

Hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor een van onze hardloopevenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Bij de inschrijving geven deelnemers toestemming voor het maken van foto’s en video-opnames tijdens het evenement.

Wanneer deelnemers bij inschrijving jonger zijn dan 16 jaar dienen zij, door het plaatsen van een ‘vinkje’, bij de inschrijving aan te geven dat zij toestemming hebben van hun ouders (of voogden) voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

DEELNEMERS:

Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

Adresgegevens worden gebruikt indien een deelnemer in aanmerking komt voor een prijs. De woonplaats wordt vermeld in de uitslag.

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, deelnemersinformatie en nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven en/of restitutie van de inschrijfkosten en uitbetaling van prijzengeld.

Onderdeel/Te lopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking.

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.

Atletiekvereniging: wordt vermeld in de uitslagenlijst

School: Wordt bij de jeugdlopen gebruikt voor de scholencompetitie en wordt vermeld in de uitslagenlijst.

VRIJWILLIGERS:

Algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) voor registratie en communicatie met vrijwilligers. Aanvullend worden wordt er gevraagd of vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige bevoegdheid als verkeersregelaar. Bezit van bevoegdheid als verkeersregelaar is van belang voor het toedelen van taken.

SPONSORS:

Naam, adres, postcode en woonplaats.

Telefoonnummer, E-mailadres en website

Voor en achternaam contactpersoon

Sponsorbedrag en bankrekeningnummer.

Gegevens van sponsors worden gebruikt voor communicatie met sponsors. Met de sponsors worden afspraken gemaakt over de sponsoruitingen op de website, in de pers, in de nieuwsbrieven en in het openbaar tijdens het evenement (de dag waarop de Drutenloop plaats vindt).

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden echter alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven en de Stichting met deze partijen een verwerkersovereenkomst heeft.

Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en de uitslagenverwerking.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De Stichting zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Nico van Loon E-mail: info@drutenloop.nl

Telefoonnummer: (0487) 512851

KLACHTEN OVER VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

KENNISNEMING De bezoeker van www.drutenloop.nl verklaart notie te hebben genomen van deze inhoud onder voorbehoud van alle rechten.

Stichting Drutenloop Druten, december 2018